*Wymagane jedno z powyższych

*Oświadczenie jest wymagane

Niniejszy serwis skierowany jest do farmaceutów oraz techników farmaceutycznych.
Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji oraz reklamy. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.

×

Czy wiesz, że…

W roku 2002 Lokalne Władze ds. Edukacji w hrabstwie Durham we współpracy z Uniwersytetem w Oxfordzie i Powiernictwem ds. Badań nad Dysleksją wykorzystały kwasy tłuszczowe omega-3/omega-6 verum w 6-miesięcznym badaniu, żeby przekonać się, jak suplementacja kwasami tłuszczowymi wpływa na specyficzne trudności w uczeniu się.

Do badania zakwalifikowano dzieci, które osiągały wynik poniżej 15 percentyla w badaniu sprawności ruchowej (Movement –ABC) i więcej niż 70 punktów w pełnej Skali Inteligencji Wechslera. Przed rozpoczęciem badania 31% dzieci miało ocenę równoznaczną z diagnozą ADHD wg. kryteriów DSM-IV.

Wyniki badania wykazały, że suplementacja może wspierać:

  • zmniejszenie nasilenia objawów ADHD,
  • rozwój umiejętności czytania,
  • rozwój umiejętności pisania.

Badanie randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, z jednostronną zmianą grup po 3 miesiącach. W badaniu wzięło udział 117 dzieci w wieku 5-12 lat.

Richardson A.J., Montgomery P., Pediatrics, 2005 May: 115(5): 1360-1366

×

Czy wiesz, że…

Po 4 miesiącach suplementacji kwasami tłuszczowymi omega-3/omega-6 verum stwierdzono, że może ona wspierać zmniejszenie nasilenia objawów charakterystycznych dla ADHD w porównaniu z grupą placebo.

Efekty w grupie dzieci objętych suplementacją, oceniane były na podstawie skali FBB-ADHS-V, przez rodziców i nauczycieli.

Ponadto w ocenie rodziców po czterech miesiącach w grupie przyjmującej verum, w stosunku do grupy placebo odnotowano:

  • zmniejszenie problemów w obszarze internalizacyjnych (lęk, niepokój, wycofanie, depresja) - o 43% skala CBCL
  • zmniejszenie problemów z obszaru eksternalizacyjnych (zachowania agresywne, koncentracja uwagi) – o 30% skala CBCL

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie prowadzono przez 4 miesiące na grupie 40 dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat, z objawami charakterystycznymi dla ADHD.

Döpfner M. et al. Efficacy of Omega-3/Omega-6 Fatty Acids in Preschool Children at Risk of ADHD: a Randomized Placebo-Controlled Trial. J Atten Disord. 2019

×

Czy wiesz, że…

Po 12 miesiącach stosowania metylofenidatu łącznie z suplementacją kwasami tłuszczowymi omega-3/omega-6 u dzieci z rozpoznanym ADHD stwierdzono, że dodanie kwasów tłuszczowych może wspierać organizm dziecka podczas terapii ADHD.

Efekty oceniano w skali ADHD-RS-VE i SGI-S. Wyniki wskazują, że suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3/omega-6:

  • wspiera działanie metylofenidatu w zakresie poprawy koncentracji uwagi,
  • wspiera działanie metylofenidatu w zakresie zmniejszania nadpobudliwości ruchowej,
  • wspiera organizm w radzeniu sobie z ewentualnymi objawami niepożądanymi po zastosowaniu metylofenidatu.

Randomizowane badanie prowadzone przez 12 miesięcy. Badanie ukończyło 69 dzieci w wieku 6-12 lat z diagnozą ADHD niezależnie od podtypu spełniających kryteria DSM-IV-TR.

Barragan E. et al., journal of Attention Disorders. Published online 24 January 2015